Erika Simon, Thesan-Aurora. Zur Deutung des Akroters von Chianciano Terme, Studi Etruschi LXXI, pp. 47-54