G. Q. Giglioli, L’ oinochoe di Tragliatella (tavv. XXII-XXVII), p. 111