Tazza di fabbrica chiusina nel museo di Cortona (G. Maetzke), Studi Etruschi XXI, p. 379