B. HROZNY’ – Die lnschrift von Lemnos (Tav XXXI), p. 127