Erika Simon (Ingrid Krauskopf), Studi Etruschi LXXXI, pp. 443-448