G. D’ Achiardi, L’industria metallurgica a Populonia, p. 397