G. DEVOTO – Nomi di divinità etrusche III – Vertumno, Studi Etruschi XIV, p. 275