M. PALLOTTINO – Erodoto autoctonista?, Studi Etruschi XX, p. 11