MARIO A. DEL CHIARO, Tarquinian Kantharoid-Skyphoi with Silhouette Decoration, Studi Etruschi XLVI, p. 57